Ohjaavat periaatteet

_C010556

Organisaation tarkoitus, ydintehtävä on omalla tavallaan luoda arvoa asiakkaille ja yhteiskuntaan.

Ihmisen keskeinen motivaation lähde on merkityksellisessä yhteystyössä eteneminen. Draivi ei saa polttoainetta niinkään tuloksista, vaan prosessista.

Mitä selkeämpi organisaation tarkoitus, ydintehtävä on, sitä paremmin se voi resonoida ihmisten kanssa. Mitä enemmän ihmiset tuntevat yhteisen kutsumuksensa, sitä enemmän he haluavat sitoutua yhteisiin päämääriin. Kun organisaation tarkoitus ja ihmisten kokema merkitys kohtaavat, myös ihmisten välinen yhteys on vahva ja voimakkaasti energisoiva.

Asiakaskeskeisyys on toiminnan välttämätön kompassi. Sen avulla organisaatio voi ymmärtää, miten yhteistyö sujuu ja miten organisaatio kykenee toteuttamaan tarkoitustaan, vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Asiakaskeskeisyys ohjaa työntekijöiden omaehtoista toimintaa ja antaa mahdollisuuden kehittää työtä entistään. Pohjimmiltaan elinvoimainen organisaatio pyrkii kaikessa toiminnassaan arvon luomiseen asiakkaalle.

Työ palvelee asiakasta. Työntekijät eivät palvele hierarkiaa, vaan johto palvelee työntekijöitä. Ydintyötä tekevät saavat tukea muualta organisaatiosta. Tukifunktioiden tehtävänä on auttaa heitä hoitamaan työnsä mahdollisimman hyvin ja toimia niin, että työntekijät voivat itse pyytää niiltä tarvitsemaansa tukea. Elinvoimaisessa organisaatiossa työn monimutkaisuus on itse työssä, ei työtä tukevissa tai ohjaavissa rakenteissa.

Vuorovaikutus on organisaation keskushermosto. Elinvoimaisessa organisaatiossa ymmärretään, miten organisaation osat (esim. tiimit, toiminnot) ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja miten vuorovaikutus palvelee ydintehtävässä suoriutumista. Vuorovaikutukseen panostetaan, koska elinvoimaisessa organisaatiossa arvo luodaan yhteistyössä. Jatkuva kehitys mahdollistuu toimivassa vuorovaikutuksessa sekä organisaation sisällä että ulospäin.

Elinvoimaisen organisaation toiminta perustuu läpinäkyvyyteen, sillä tiedonkulku on keskeinen organisoitumista määrittävä tekijä. Oleellisen tiedon täytyy olla kaikkien saatavilla ymmärrettävässä muodossa. Riittämätön tiedonkulku imee fokusta ja energiaa. Läpinäkyvyyden vaatimus ei koske vain kirjallista viestintää, se tarkoittaa myös rohkeutta ajatella ääneen ja kohdata ja käydä keskustellen läpi vaikeatkin asiat.

Elinvoimaisen organisaation tulosta, kyvykkyyttä, mitataan sillä, miten työ toimii. Kerätään jatkuvaa tietoa siitä, miten organisaatio pystyy vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin, toteuttamaan tarkoitustaan asiakkaan näkökulmasta. Tavoitteet on johdettu organisaation tarkoituksesta.

Elinvoimaisessa organisaatiossa johtaminen on ihmisten johtamista. Läsnäoloa ja palvelemista siellä, missä työn arvo luodaan vuorovaikutuksessa ihmisten kesken. Auttamista ja esteiden poistamista päivittäisen työnteon tieltä. Haastamista: ihmisten kasvu syntyy ongelmanratkaisun kautta; johto pitää huolen, että ihmisillä on siihen tarvittavat resurssit. Johtajat eivät kehitä ihmisiä; johtajat kehittävät työympäristöä, luovat tilaa erilaisille ihmisille kasvaa ja kehittyä.

Johtajuuden todellinen mitta on se vaikutus ja panos, joka toiminnasta heijastuu organisaation eri tasoille. Johtajan vaikutusvalta syntyy kontribuutiosta, arvon luomisesta, ei paikasta ylhäällä hierarkiassa.

Kyvykäs johtaminen edellyttää työn, työn virtaamisen ja ihmisten keskinäisen vuorovaikutuksen syvällistä ymmärtämistä. On välttämätöntä ymmärtää syvällisesti työn prosessia, jotta sitä voidaan tukea ja ohjata sopivin rakentein.

Hyvä johtaminen on ihmisten arvon ja potentiaalin viestimistä siten, että he heräävät näkemään ne itsessään. Hyvä johtaminen synnyttää itseohjautuvuutta: luo uskoa kehittymiseen, kykyyn vaikuttaa ja vastata haasteisiin, olla aktiivinen toimija.

 

Mainokset